Diensten

Zoekt u een architect voor de herbestemming, restauratie of verbouwing van een (leegstaand) monument of historisch gebouw? Eventueel in combinatie met nieuwbouw of het aanbrengen van moderne aanpassingen? Froscen Restauratie kan u op deze gebieden van dienst zijn. 

Herbestemming, restauratie en ontwerp

Froscen Restauratie uit Leiden is al vele jaren specialist in het restaureren en conserveren van monumentaal erfgoed. Wij zijn de afgelopen jaren betrokken geweest bij de restauratie van onder andere paleizen, rijksmonumenten, musea, herenhuizen, villa’s, kerken, boerderijen en industriële complexen.

Tegenwoordig richten we ons vooral op de herbestemming van (leegstaande) monumenten en gebouwen met historische waarde. Wij denken mee over nieuwe functies, de restauratie en de noodzakelijke aanpassingen van het pand. We voeren de eventuele restauratie uit en ontwerpen de nieuwe inrichting. Daarbij laten we de historische waarde van het pand zoveel mogelijk intact.

Hierdoor kunnen we voor uw monument of gebouw de passende oplossing bedenken, ontwerpen en realiseren. Vanzelfsprekend uitgaand van uw wensen, doelen, dromen en budget.

Herbestemming

Herbestemming maakt het behoud mogelijk van gebouwen met historische waarde, doordat het gebouw een nieuwe functie krijgt. Daarbij kan het gaan om allerlei soorten gebouwen, zoals rijksmonumenten, kerken, kantoren, boerderijen en industriële gebouwen.

Wij ontwikkelen plannen voor nieuwe functies. Meestal beginnen we met een architectuurhistorisch onderzoek en stellen we een restauratieplan op. We ontwerpen eventuele moderne aanpassingen en nieuwbouw die noodzakelijk is voor de nieuwe functie van het gebouw. Dit doen we op een manier die harmonieert én contrasteert met het bestaande gebouw.

Voorbeelden: klimhal Kunststof, Entreegebouw Museum Hofwijck, Raadhuis Brunssum, Hotel Steenhof Suites

Restauratie

Bij restauratie brengen we het monument zoveel mogelijk terug in zijn oorspronkelijke staat. We doen recht aan de geschiedenis en de ontwikkeling van het gebouw.

We beginnen met een nulmeting, een bouwhistorisch onderzoek waarbij we de bouwkundige staat van het pand in kaart brengen. We stellen een restauratieplan op. Wat wordt hersteld, wat wordt vervangen?

We conserveren waar dat mogelijk is. Als voor aanpassingen of aanvullingen gekozen wordt, brengen we die op een contrasterende wijze aan, zodat de geschiedenis van het gebouw zichtbaar blijft. En reversibel, zodat aanpassingen later weer ongedaan kunnen worden gemaakt.

Tevens stellen we een meerjaren onderhoudsplan op. We helpen bij het aanvragen van subsidies en vergunningen.

Voorbeelden: Museum Hofwijck

Ontwerp

Froscen ontwerpt voor zowel nieuwbouw als herbestemming van gebouwen. Wij inventariseren samen met de opdrachtgever de wensen en eisen, bezoeken de locatie en maken een schetsplan.

Onze schetsen werken we uit in 2D en 3D schetsontwerpen. Hierdoor kunnen wij in een vroeg stadium verschillende concepten analyseren, testen en inzichtelijk maken voor de opdrachtgever. Dit vergemakkelijkt de communicatie over de ontwerpen. Het meest geschikte model werken we uit tot bouwtechnische tekeningen.

Onderzoek

Froscen voert veel architectuurhistorisch onderzoek uit, zoals bouwhistorisch onderzoek, kleuronderzoek, cultuurhistorisch onderzoek en archeologisch onderzoek.

Het gaat daarbij vaak om de volgende vragen. Wat is de monumentale waarde van een gebouw? Welke elementen hebben een monumentale waarde? Wat moet behouden worden, wat kan worden gesloopt of vervangen? Wat zijn de oorspronkelijke kleuren van het monument? Indien nodig voeren we archeologisch onderzoek uit of bepalen we de leeftijd van houten materialen met jaarringonderzoek.

We werken volgens de richtlijnen voor Bouwhistorisch Onderzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.